Week I Girls Basketball Scores

Scores from DPSL Girls Basketball Week I (December 1-4, 2015):

East English 39 – Southlake 37 (Varsity)
East English 38 – Davis 5 (Varsity)
Ford 63 – DCP-Northwestern 15 (Varsity)
Cody 33 – West Side 23 (Varsity)
Cody 42 – DIA 16 (Varsity)
Cody 23 – West Side 18 (JV)
Southeastern 39 – University Prep SM 29 (Varsity)
Central 36 – Cornerstone 30 (Varsity)
Cody 39 – Cornerstone 23 (JV)

This entry was posted in Girls, Sports.